ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้สำหรับชาวพุทธ

อัพเดตล่าสุด

อยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ข้ามปีได้ คู่มือสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเสียงสวดมนต์และบทสวดสำหรับท่านที่สนใจอยากสวดมนต์ข้ามปี แต่ไม่สะดวกในการออกไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามสถานที่ต่างๆ ได้ วันนี้ท่านสามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้ง่ายๆ ที่บ้านของตัวเอง  ทางทีมงานเว็บไซต์สวดมนต์เน็ทเวิร์ค จึงได้รวบรวมบทสวดมนต์พร้อมเสียงสวดมนต์ที่ใช้ในการสวดมนต์ข้ามปีมาให้ทุกท่านได้ร่วมสวดกัน

สำหรับบทสวดมนต์ที่ใช้ในการสวดมนต์ข้ามปีก็คือบทสวดพระปริตร หรือบทเจริญพระพุทธมนต์นั่นเอง ซึ่งประกอบไปด้วยบทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า, บทไตรสรณคมน์, บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ), บทนโมการอัฏฐกคาถา, บทมังคลสูตร, บทรัตนสูตร, บทกรณียเมตตสูตร, บทขันธปริตร, บทขันธปริตร, บทวัฏฏกปริตร, บทอนุสสรณปาฐะ, บทอาฏานาฏิยปริตร, บทโพชฌังคปริตร, บทอภยปริตร, บทสักกัตวา,นัตถิ เม,ยัง กิญจิ, บทเทวตาอุยโยชนคาถา, บทพุทธชัยมังคลคาถา, บทชัยปริตร และบทนักขัตตยักษ์

ท่านสามารถสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆ เพียงแค่รับฟังเสียงสวดมนต์ตามไฟล์เสียงด้านล่าง และดูบทสวดต่างๆ ที่ใช้ในการสวดแล้วสวดตาม แม้ท่านไม่ได้อยู่ที่บ้านท่านก็สามารถฟังเสียงสวดมนต์และดูบทสวดมนต์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ เพราะทางเว็บไซต์ได้ปรับปรุงเครื่องเล่นไฟล์เสียงให้รองรับกับอุปกรณ์เหล่านั้นแล้ว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการสวดมนต์ทุกท่าน


  บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  บทไตรสรณคมน์  
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)  
          สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
          สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
          สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
จะตุวีสะติสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

  บทนโมการอัฏฐกคาถา  
นะโม  อะระหะโต   สัมมา-                
นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ                   
นะโม  มะหาสังฆัสสาปิ                     
นะโม  โอมาตายารัทธัสสะ                 
นะโม  โอมะกาตีตัสสะ                        
นะโมการัปปะภาเวนะ                        
นะโมการานุภาเวนะ                            
นะโมการรัสสะ  เตเชนะ
สัมพุทธัสสะ  มะเหสิโน
สวากขาตัสเสวะ  เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ  วัตถุตตยัสสะปิ
วิคัจฉันตุ  อุปัททะวา
สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา
วิธิมหิ  โหมิ  เตชะวา 

  บทมังคลสูตร  
          อะเสวะนา จะ  พาลานัง          
ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                         
          ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ                       
อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ                        
          พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ                    
สุภาสิตา  จะ ยา  วาจา                         
          มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                             
อะนากลา จะ  กัมมันตา                        
          ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ                  
อะนะวัชชานิ กัมมานิ                          
          อาระตี  วิระตี  ปาปา                            
อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ                       
          คาระโว จะ  นิวาโต  จะ                        
กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง                       
          ขันตี  จะ โสวะจัสสะตา                        
กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา                         
ตะโป  จะ พรัหมะจะริยัญจะ           
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ                   
          ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ                    
อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง                    
          เอตาทิสานิ  กัตวานะ                       
สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ 
ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
ปุพเพ  จะ กะตะปุญญะตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
วินะโย  จะ สุสิกขิโต
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
ญาตะกานัญจะ  สังคะโห
เอตัมมังตะละมุตตะมัง 
มัชชะปานา  จะ สัญญะโม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
สันตุฏฐี  จะ กะตัญญุตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
จิตตัง  ยัสสะ  นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ 

  บทรัตนสูตร  
          ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา หุรัง  วา
สัคเคสุ  วา ยัง  ระตะนัง ปะณีตัง
นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ 
          ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา  สักยะมุนี  สะมาหิโต
นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ
อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ 
          ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ วิชชะติ
อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ 
          เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา
จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ
เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา
เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ 
          เย สุปปะยุตตา  มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ
เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ
ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง   ปะณีตัง
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ 
          ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมิง
เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป
อิทัปมิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ 

  บทกรณียเมตตสูตร  
          เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสมิง      
อุทธัง  อะโธ  จะ ติริยัญจะ               
ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วา                 
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ                
ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ  สีละวา     
กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง                      
มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง
อะสัมพาธัง อะเวรัง  อะสะปัตตัง
สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ
พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ
ทัสสะเนนะ  สัมปันโน
นะ หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ 

  บทขันธปริตร  
          อัปปะมาโณ  พุทโธ  อัปปะมาโณ   ธัมโม  อัปปะมาโณ  สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ  สิริงสะปานิ  อะหิ  วิจฉิกา  สะตะปะที  อุณณานาภี
สะระพู  มูสิกา  กะตา  เม รักขา  กะตา  เม ปะริตตา  ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ  โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต  นะโม  สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง 

  บทวัฏฏกปริตร  
อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ                     
เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ                  
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง                 
สัจจะพะละมะวัสสายะ                  
สันติ  ปักขา อะปัตตะนา                
มาตา  ปิตา จะ  นิกขันตา               
สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง              
วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ             
สัจเจนะ  เม สะโม  นัตถิ  
สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริตวา ปุพพะเก  ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต  สิขี
อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี
เอสา  เม สัจจะปาระมีติ 

  บทอนุสสรณปาฐะ  
          อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ
สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา
เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ 
          สวากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ 
          สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ 

  บทอาฏานาฏิยปริตร  
          วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                       
สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                          
เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                     
นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ                    
โกนาคะมะนัสสะ  นามัตถุ              
อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ                     
โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ                 
เย จาปิ  นิพพุตา  โลเก                    
เต ชะนา  อะปิสุณา                         
หิตัง  เทวะมะนสสานัง                    
วิชชาจะระณะสัมปันนัง                  
(วิชชาจะระณะสัมปันนัง
จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
สัพพะภูตานุกัมปิโน
นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ
สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
มะหันตา  วีตะสาระทา
ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง
มะหันตัง  วีตะสาระทัง 
พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติ)

  บทโพชฌังคปริตร  
          โพชฌังโค  สะติสังขาโต              
วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                                
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา                      
มุนินา  สัมมะทักขาตา                         
สังวัตตันติ  อะภิญญายะ                      
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                         
          เอกัสมิง  สะมะเย  นาโถ               
คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสเว                          
เต  จะ  ตัง  อะภินันทิตา                       
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                         
          เอกะทา  ธัมมะราชาปิ                  
จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ                      
สัมโมทิตวา  จะ  อาพาธา                     
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                         
          ปะหีนา  เต จะ  อาพาธา               
มัคคาหะตะกิเลสา  วะ                          
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                          
ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา
โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
สัตเตเต  สัพพะทัสสินา
ภาวิตา  พะหุลีกะตา
นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา 
โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง
โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ
โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ
โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา 
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ภะณาเปตวานะ  สาทะรัง
ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส
โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา 
ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา 

  บทอภยปริตร  
          ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโธ
ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ 
          ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ 
          ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง  อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ 

  บทสักกัตวา,นัตถิ เม,ยัง กิญจิ  
          สักกัตวา    พุทธะระตะนัง               
หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                           
นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                        
          สักกัตวา  ธัมมะระตะนัง                        
ปะริฬาหูปะสะมะนัง                              
นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                        
          สักกัตวา สังฆะระตะตัง                          
อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง                           
นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                         
          นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง        
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                       
          นัตถิ เม  สะระณัง อัญญัง                  
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                       
          นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง                 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                        
          ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                  
ระตะนัง  พุทธะสะมัง  นัตถิ                     
          ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                          
ระตะนัง  ธัมมะสะมัง  นัตถิ                    
          ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                          
ระตะนัง  สังฆะสะมัง  นัตถิ
โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง
พุทธะเตะเชนะ  โสตถินา
ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เต
โอสะถัง  อุตตะนัง  วะรัง
ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา
ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต
โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง
สังฆะเตเชนะ  โสตถินา
โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต 
พุทโธ  เม สะระณัง  วะรัง
โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง
ธัมโม เม  สะระณัง วะรัง
โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง
สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง
โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง 
วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต
วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต 

  บทเทวตาอุยโยชนคาถา  
          สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา           
อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ                   
ปัจเจกานัญจะ  ยัง พะลัง
รักขัง  พันธามิ  สัพพะโส 

  บทพุทธชัยมังคลคาถา  
                        พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
                 รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
                ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
                ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ 
                        มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
                โฆรัมปะนาฬะวะมักขะมะถัทธะยักขัง
                ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต ชะยะมังคะลานิ 
                        นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง
                ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง
                เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
                ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ 
                        อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
                ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
                อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท
                ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ 
                        กัตวานะ  กิฏฐะมุทะรัง  อิวะ คัพภินียา
                จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
                สันเตนะ  โสมะวิธินา ชิตะวา  มุนินโท
                ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ 
                        สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
                วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง
                ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท
                ตันเตชะสา ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ 
                        นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง
                ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต
                อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
                ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ 
                        ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
                พรัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
                ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา มุนินโท
                ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ 
                        เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
                โย วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที
                หิตวานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ
                โมกขัง สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ 

  บทชัยปริตร  
          มะหาการุณิโก  นาโถ                       
ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                          
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                            
          ชะยันโต  โพธิยา มูเล                       
เอวัง  ตวัง  วิชะโย โหหิ                           
อะปะราชิตะปัลลังเก                                
อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง                        
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                                
สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                              
ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง                           
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง                           
ปะทักขิณานิ  กัตวานะ                              
          ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                    
สัพพะพุทธานุภาเวนะ                              
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                            
สัพพะธัมมานุภาเวนะ                              
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                            
สัพพะสังฆานุภาเวนะ   
หิตายะ  สัพพะปาณินัง
ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง 
สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ 
สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง
ปะณิธี เต  ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ 
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต 
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต        
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สะทา  โสตถี  ภะวันตุ เต 

  บทนักขัตตยักษ์  
          นักขัตตะยักขะภูตานัง                 
ปะริตตัสสานุภาเวนะ                          
          นักขัตตะยักขะภูตานัง                         
ปะริตตัสสานุภาเวนะ                          
          นักขัตตะยักขะภูตานัง                         
ปะริตตัสสานุภาเวนะ                          
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง  อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

 

สวดมนต์ข้ามปี